voetnoot

Vacature

FunctiePenningmeester
BondNederlandse Floorball en Unihockey Bond

Organisatie

De Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) zoekt per direct een nieuwe penningmeester. Als penningmeester zorg je ervoor dat het lidmaatschapsgeld van de leden verantwoord wordt besteed. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van NeFUB. Naast het dagelijks bestuur heeft de NeFUB diverse algemene bestuursleden, maximaal 4 met allen een eigen portfolio. De NeFUB is een kleine bond, waarbij je verwacht wordt aandacht te hebben voor zowel de algemene bestuurstaken als specifieke penningmeestertaken. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor drie jaar. De functie staat open voor alle geïnteresseerden.

Algemene bestuurstaken
Het bestuurslidmaatschap houdt in praktische zin vooral in: het voorbereiden van en het bijwonen van bestuursvergaderingen (2wekelijks via Skype of centraal in het land), het telefonisch en per mail contact houden met de andere bestuursleden en overleg voeren over lopende zaken. Ook het incidenteel uitvoeren van werk, dat niet tot je eigen taakgebied, maar wel tot het takenpakket van het bestuur als geheel behoort, hoort bij het bestuurslidmaatschap.

 

IMG_3930

Taken als penningmeester:
Het is de taak van de penningmeester de financiën te beheren. De dagelijkse financiële administratie wordt verzorgd door onze bureaumedewerkster, die daarbij jouw review en ondersteuning nodig heeft. Als Penningmeester accordeer jij de declaraties en facturen, waarna je de betaling verzorgt. Je werkt samen met de vrijwilligerscommissies (competitie, scheidsrechter etc.) om wensen rondom algehele financiële ontwikkelingen in de Algemene ledenvergaderingen te introduceren en ter stemming te brengen.

Ook lever je als penningmeester regelmatig actuele financiële overzichten aan het bestuur en leg je hierover verantwoording af. In overleg met het bestuur neem je financiële beslissingen en reken je (al dan niet op verzoek) de financiële kant van te nemen besluiten, door. Bovendien draag je als penningmeester zorg voor het bewaren van de financiële informatie over een periode van zeven jaar. De financiële administratie wordt gearchiveerd op het kantoor van de NeFUB.

Begroting en jaarrekening:
Natuurlijk is de penningmeester ook verantwoordelijk voor het maken van de jaarlijkse begroting. Deze stel je op per kalenderjaar en leg je ter goedkeuring voor aan de ALV in oktober/november. Ook ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van het financiële jaarverslag met een balans en een winst- en verliesrekening. Hiervoor maakt de NeFUB op dit moment gebruik van een extern administratiekantoor. Je legt dit jaarverslag voor aan de leden tijdens de ALV. Hieraan voorafgaand geef je de kascommissie de gelegenheid het financiële jaarverslag te controleren. Als penningmeester initieer je dit overleg.

Tijdsinvestering:
Het penningmeesterschap en bestuurslidmaatschap kosten ongeveer 4 uur per week. In de periode dat de begroting en financiële afrekening gemaakt moeten worden, kost het meer tijd.

Ben je geinteresseerd?
Neem contact op met de NeFUB secretaris Dorothee Kruijs-Vogelesang tel: 06 – 23 84 91 33 of secretaris@nefub.nl. Wanneer jouw aanmelding installatie in het bestuur tot gevolg heeft, zal dit in een Algemene Ledenvergadering ter stemming worden gebracht.