voetnoot

Verslag Coaching Goed Werkgeverschap in de Sport | donderdag 16 januari 2014

Ruim 25 directeuren, voorzitters, managers en beleidsmedewerkers van sportbonden en andere sportorganisaties kwamen op 16 januari bij elkaar op Papendal om een aantal actuele thema’s op het vakgebied Goed Werkgeverschap in de Sport te bespreken. Een belangrijk onderwerp, immers, accommodaties maken geen mensen, maar mensen maken wel accommodaties. Adviseurs uit het bedrijfsleven gaven workshops om hun kennis te delen.

Sport & Zaken organiseert  vier keer per jaar Coachings, deze keer in samenwerking met NOC*NSF, Randstad en Werkgevers in de Sport (WOS), om sport en bedrijfsleven te verbinden en te leren, te inspireren en elkaar te ontmoeten.

De middag werd geïntroduceerd door Roel Roelfzema (directeur Sport & Zaken), Erik Lenselink (bestuurslid WOS en manager Sportontwikkeling NOC*NSF) en Bram Ronnes (programma manager Goud op de Werkvloer Randstad).

We delen graag een aantal belangrijke inzichten uit de workshops!
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Roel Roelfzema via roel@sportenzaken.nl.

Verslag Coaching Goed Werkgeverschap in de Sport | donderdag 16 januari 2014

Workshop 1: Strategische personeelsplanning, bouwen aan sportief aanpassingsvermogen | Rick Nillesen (Randstad) en Marcel Borst (Samenwerkende sportbonden Cluster Zoetermeer) 
Strategische personeelsplanning (SPP) gericht op het door ontwikkelen van medewerkers, het benutten van talent (wat hebben we zelf nodig) binnen een lange termijn visie. SPP is echt maatwerk, niet één methode is goed. Belangrijk is om te werken vanuit het gedachtegoed en de instrumenten van SPP. SPP is gebaseerd op het aangaan van de dialoog binnen het proces van instroom, doorstroom en uitstroom. Er zijn 3 velden te onderscheiden: nu aanwezig, nu nodig en straks nodig. Het is belangrijk om na te denken in welk veld(en) je medewerkers vallen. Hierdoor krijg je een goed beeld van de aanwezige talenten binnen je organisatie en hoe je hiermee om moet gaan.

Andere belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen in deze workshop:
- Verwar SPP nooit met reorganiseren.
- Wil je beginnen met SPP, zorg er dan voor dat je HR-cyclus al geborgd is.
- Via de HR-cyclus kun je de lat steeds hoger leggen door SPP.
- Betrek externe partijen (=kennis) bij het implementeren van SPP.
- Via een talentscan kun je een beeld creëren van je eigen medewerkers.
- De bondenmonitor zou zich meer moeten richten op een aantal HR issues.
- Neem naast feitelijke (kwantitatieve) gegevens, ook de kwalitatieve gegevens mee in de HR-cyclus.
- Financiële situatie is in de sport helaas vaak een startpunt om met SPP te beginnen.

Strategische personeelsplanning (online)  

Workshop 2: Effectieve gespreksvoering | Froukje Thijs (Randstad)
Effectieve gespreksvoering wijkt af van het klassieke beoordelen, maar stuurt op continue ontwikkeling. Gesprekken zijn vaak op een lastig moment en dan laten we de uitkomsten van het gesprek liggen tot het volgende gesprek. Het is belangrijk om de relatie te bekijken tussen de ambitie en de ontwikkeling van het individu en de organisatie. Het aangaan van een dialoog dwingt je om na denken in hoeverre je de medewerker kent en in welke mate de medewerker de organisatie kent. Een goede balans tussen individu en organisatie zorgt voor een win-win situatie.

Andere belangrijke aandachtspunten die naar voren kwamen in deze workshop:
- Denk niet alleen maar in functie- en competentieprofielen, dit kan de balans tussen individu en organisatie verstoren.
- Vertel niet wat een medewerker moet doen, maar wat het gewenste resultaat is.
- Hoe ga je als leidinggevende om met ruimte, hoeveel vrijheid kun je medewerkers geven? Situationeel leiderschap.
- Het is een uitdaging om te zorgen dat je enerzijds kan werken met functie- en competentieprofielen en anderzijds optimaal kunt genieten van de talenten van werknemers.


Effectieve gespreksvoering (online) 

Workshop 3: Vitaal ondernemen: inzicht, advies en oplossingen | Marcel Woudman (Zilveren Kruis Achmea) en Eric van der Veen (Sport & Zaken)
Gezond ondernemen is het investeren in duurzame inzetbaarheid. Er is sprake van een continu doorlopende verbetercyclus van inzicht, advies en oplossingen. De sport loopt echt voorop in het proces van gezond en vitaal ondernemen. In het bedrijfsleven en zelfs in de gezondheidszorg, wordt er weinig tot niet gesproken over dit thema.

Een tweetal belangrijke ontwikkelingen zijn:
- Hoe ga je als werkgever om met de toenemende impact van mantelzorg? Steeds meer mensen verlenen mantelzorg waardoor het gevaar van overbelasting toeneemt.
- Juridische aansprakelijkheid: Hoe ga je om met blessures, ziekte, etc. die voortkomen uit het werken aan vitaliteit door werknemers.

Vitaal ondernemen is samen te brengen in vier termen die samen het woord TEAM vormen:
- Teambuilding: samen sportieve activiteiten ondernemen verhoogt de saamhorigheid binnen de organisatie.
- Energie: naast het Intelligentie Quotiënt (IQ) wordt ook het Fysieke Quotiënt (FQ) steeds belangrijker.
- Associatie: vitaal ondernemen is goed voor het imago van de organisatie, dit begint vaak al bij de arbeidsmarktcommunicatie.
- Mobiliteit: “zittend leven duurt niet lang”, de bewustwording van het belang van bewegen is steeds meer in opkomst.

Presentatie Marcel Woudman (online versie)