Page 14

Mijn vereniging kiest voor bedrijfssport

Verenigingsmanager De Pelikaan: ‘Op het moment dat je niet waar kan maken wat je bent overeengekomen ben je vrij snel klaar’ STAP 5: • Uw sportvereniging kan de afge- STAP 6: ovEREEnkoMST sproken werkzaamheden deels of EvALuATIE & En uITvoERInG geheel door een ander laten ver- FoLLoW uP richten, indien hij/zij dit tevoren aan Een samenwerkingsovereenkomst het bedrijf heeft meegedeeld. Nu het aanbod is geïmplementeerd, kan het beste tot stand komen door heeft u de grootste stappen al gezet. deze gezamenlijk te formuleren. Dit Het is goed mogelijk dat de samen- Het is echter wel van belang dat het is de sterkste basis voor samenwer- werkingsovereenkomst niet in één aanbod voor bedrijven structureel king, omdat het uitnodigt tot concrete keer voldoet aan de wensen van de aanwezig blijft op uw sportvereniging. afspraken8. Dit kan door het opstellen opdrachtgever. De overeenkomst zal Dit kunt u bereiken door samen met van; ‘een overeenkomst van opdracht’. u wellicht een paar keer moeten aan- het bedrijf een aantal tussen- en een Een overeenkomst van opdracht passen voordat deze voldoet aan de eindevaluatie in te plannen. Door dit ontstaat wanneer de ene partij aan de wensen van de opdrachtgever. samen met het bedrijf op te pakken andere de opdracht geeft werkzaam- zorgt u voor betrokkenheid. U blijft op heden uit te voeren. Uitvoering de hoogte van wat er speelt binnen In bijlage III staat een model van een Gefeliciteerd als de samenwerkings- het bedrijf. Een aantal vragen die u overeenkomst van opdracht, afkom- overeenkomst geslaagd is. Nu is het hierbij kunt stellen zijn: stig van het Nederlands Instituut voor moment om het aanbod uit te voeren • Hoe is bedrijfssport (tot nu toe) Sport en Bewegen, die uw sportver- en uw beloftes waar te maken. Veel ervaren? eniging kan gebruiken. Een aantal succes hiermee! • Wat liep goed/minder goed? voorwaarden voor uw sportvereniging • Wat waren de oorzaken? bij het opstellen van een overeen- Voorzitter VV de Zwerver: “Je moet • Wat kan hiervan worden geleerd? komst is: een goede gastheer zijn. Als het op • Wat moet worden aangepast? • Het overeengekomen resultaat van zo’n toernooi een rommeltje is dan • Zijn er mensen lid geworden? de overeenkomst van opdracht staat komen ze volgend jaar niet meer voorop. terug. Dat straft zichzelf af” Een voorbeeld van een evaluatiefor- • Uw sportvereniging is bij het uitvoe- mulier vindt u in bijlage IV: Evaluatie. ren van de afgesproken werkzaam- Communicatie heden geheel zelfstandig (werk- Voor uw leden is het ook interessant Mocht bedrijfssport positief bij beide tijden, etc). Binnen de gemaakte om te weten dat er een samenwer- organisaties zijn bevallen, probeer dan afspraken bepaalt de sportvereni- king is tussen u en het bedrijf. Een deze samenwerking voort te zetten. ging zelf hoe hij/zij het overeenge- berichtje op site met informatie Op deze manier creëert uw sportver- komen resultaat zal verwezenlijken. hierover kan al voldoende zijn. Stel eniging een structureel aanbod wat • De aanwijzingsbevoegdheid van het ook de lokale krant of omroep op bijdraagt aan de continuïteit van uw bedrijf is niet algemeen van aard, de hoogte en nodig hen uit om eens sportvereniging. maar heeft slechts betrekking op de langs te komen bij een training. Dit vooraf overeengekomen opdracht kan andere bedrijven ook weer op (tijdstip, resultaat, oplevertijd, etc). ideeën brengen! • Uw sportvereniging ontvangt van het bedrijf een vergoeding per uur voor het verrichten van de werk- zaamheden of een vast bedrag voor de werkzaamheden. • Sportvereniging factureert aan het bedrijf. 8 Site Sport en Bestuur, 2002, Heeft u al een netwerkstrategie? 13 Inhoudsopgave


Mijn vereniging kiest voor bedrijfssport
To see the actual publication please follow the link above