voetnoot

Vacature

FunctieSecretaris
BondKaratebond

Organisatie

Het doel van de Karate-do Bond Nederland (KBN) is het leidinggeven aan en het bevorderen van het karate-do en daarmee aanverwante zelfverdedigingsmethoden in Nederland. De bond biedt haar leden een breedtesport- en topsportprogramma, inclusief scheidsgerecht. Binnen de bond richt de organisatie zich in de komende jaren op het versterken van de breedtesportactiviteiten, op het verhogen van de prestaies op de internationale toernooien voor de topsport en het verder versterken van het scheidsgerecht voor zowel breedtesport- als topsportevenementen.

 

Rol bestuur

Het bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), die tweemaal per jaar bijeenkomt. Het bestuur heeft de volgende hoofdtaken:

 • het bestuur behartigt de belangen van de bond in de meest brede zin des woords en representeert de bond naar buiten toe;
 • het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van het jaarplan met daarin alle relevante aandachtsgebieden;
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische, financiele en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen;
 • het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV voor de onder a, b en c opgesomde en door de ALV gedelegeerde taken.

 

karate

 

Functie-eisen bestuurslid

 • affiniteit met Karate-do;
 • bestuurlijke- en/of managementervaring in complexe omgeving, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan en de bereidheid deze in te zetten op basis van het door het hoofdbestuur aangehangen toezichthoudend model in combinatie met het scheppen van randvoorwaardelijke kaders waarbinnen de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd;
 • visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend kan worden overgedragen;
 • gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;
 • generalist met bij voorkeur een specifieke specialistische kennis;
 • besluitvaardigheid;
 • gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen;
 • relativeringsvermogen;
 • teamspeler;
 • stelt het algemeen belang van de bond boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de bond;
 • open en eerlijke communicatie; 
 • het openstaan voor en het geven van feedback;
 • bereidheid om met enige regelmaat wedstrijden en evenementen te bezoeken.

 

Functie-eisen secretaris

De secretaris ziet toe op de (inhoudelijke) voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en de ALV. Binnen het bestuur draagt de secretaris de zorg voor de organisatie, coordinatie en ziet toe op bewaking van de strategische- en beleidscyclus, de informatievoorziening aan het bestuur en draagt zorg voor het tijdig beschikbaar zijn van documenten en notities voor besluitvorming. De profielschets van de secretaris bestaat verder uit de navolgende elementen:

 • bewaakt de procedurele uitvoering van genomen besluiten en (indien nodig) draagt zorg voor kennisgeving aan derden van genomen besluiten; adequate afhandeling van correspondentie;
 • verstrekt waar nodig helderheid en informatie over het verenigingskarakter, de verenigingsstructuur, de statuten en het huishoudelijk reglement;
 • geeft kaders voor de organisatie van de vereniging, op grond waarvan de besturings- en bedrijfsprocessen tot de gewnesete resultaten leiden;
 • houdt toezicht op de doeltmatigheid van de organisatie en zorgt dat de condities aanwezig zijn;
 • draagt de visie en strategie van de vereniging extern uit en treedt op als ambassadeur, signaleert kansen en speelt die door naar de geledingen binnen de organisatie; 
 • samenwerkingsvermogen: gericht op het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat. 

 

Interesse?

Kandidaten kunnen zich aanmelden via Eddy Marques: eddy.marques@kbn.nl