voetnoot

Vacature

FunctiePenningmeester
BondKarate-Do Bond

Organisatie

Het doel van de Karate-do Bond Nederland (KBN) is het leidinggeven aan en het bevorderen van het karate-do en daarmee aanverwante zelfverdedigingsmethoden in Nederland. De KBN biedt haar leden een breedtesport- en topsportprogramma, inclusief scheidsgerecht. Binnen de bond richt de organisatie zich in de komende jaren op het versterken van de breedtesportactiviteiten, op het verhogen van de prestaies op de internationale toernooien voor de topsport en het verder versterken van het scheidsgerecht voor zowel breedtesport- als topsportevenementen.

 

Rol bestuur

Het bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), die tweemaal per jaar bijeenkomt. Het bestuur heeft de volgende hoofdtaken:

 • het bestuur behartigt de belangen van de bond in de meest brede zin des woords en representeert de bond naar buiten toe;
 • het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van het jaarplan met daarin alle relevante aandachtsgebieden;
 • het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische, financiele en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen;
 • het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV voor de onder a, b en c opgesomde en door de ALV gedelegeerde taken.

 

karate 00

 

Functie-eisen bestuurslid

 • affiniteit met Karate-do;
 • bestuurlijke- en/of managementervaring in complexe omgeving, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan en de bereidheid deze in te zetten op basis van het door het hoofdbestuur aangehangen toezichthoudend model in combinatie met het scheppen van randvoorwaardelijke kaders waarbinnen de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd;
 • visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend kan worden overgedragen;
 • gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht;
 • generalist met bij voorkeur een specifieke specialistische kennis;
 • besluitvaardigheid;
 • gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen;
 • relativeringsvermogen;
 • teamspeler;
 • stelt het algemeen belang van de bond boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen de bond;
 • open en eerlijke communicatie; 
 • het openstaan voor en het geven van feedback;
 • bereidheid om met enige regelmaat wedstrijden en evenementen te bezoeken.

 

Penningmeester

Binnen de organisatie draagt de penningmeester de zorg voor de financien van de KNB e nde organiastie daarvan. De profielschets van de penningmeester bestaat uit de navolgende elementen:

 • verantwoordelijkheid voor de financien van de vereniging, liquiditeit en financiering;
 • stelt jaarlijks de begroting op en doet voorstellen voor hoogte contributies en vergoedingen binnen de organistaie;
 • is in staat door het kantoor en accountant aangeleverde gegevens op waarde te schatten;
 • verantwoordelijk voor het financiele jaarverslag en verantwoordt het financiele beleid naar de leden;
 • cijfermatig inzciht en analysticsh vermogen;
 • heeft aantoonbare financiele-administratieve kennis, ervaring en vaardigheden.

 

Interesse?

Kandidaten kunnen zich aanmelden via Eddy Marques: eddy.marques@kbn.nl