voetnoot

Vacature

FunctieVoorzitter
BondSquash Bond Nederland

Squash Bond Nederland is een nieuwe weg in geslagen. De afgelopen jaren is gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Nu verschuift de focus naar de vernieuwing van de squashsport in Nederland en de organisatie ervan. In samenwerking met de gehele squashbranche wordt gezocht naar nieuwe proposities voor toegevoegde waarde, modellen voor de lidmaatschappen en inspelen op de behoefte van (top)sporters, squashclubs, sponsoren/leveranciers en de maatschappij. Voor de volgende stappen in deze transitie zijn ook vernieuwende krachten in het bestuur gewenst.

 

Werkveld

Het bondsbestuur van SBN is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van SBN. In dit kader stelt zij het jaarbeleid voor verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de Voorzitter, zijn dat Secretaris, Penningmeester, bestuurslid Topsport & Talentontwikkeling, bestuurslid Squashcentra, Breedtesport & Jeugd.

 

Specifiek profiel Voorzitter

De voorzitter treedt op als verbindend en betrokken boegbeeld voor de squashsport. De voorzitter is gericht op het stimuleren en faciliteren van de samenwerking binnen het gehele squashveld met als doel de versterking van de maatschappelijke, sportieve en financiële positie van squash, nationaal en daar waar mogelijk internationaal.

 

squash-ameland1.2c71a3c43d81ccbcf7be727304280f06

 

De voorzitter is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor:

  • de aansturing van het bestuur als inspirerend en verbindend leider gericht op een heldere, eenduidige taakverdeling en samenwerking;
  • de uitvoering en verdere ontwikkeling van de processen en taken van het toezichthoudend bestuur;
  • de coördinatie, afstemming en daar waar gewenst aansturing richting het bondbureau via de directeur;
  • de vertegenwoordiging van SBN samen met andere bestuursleden en de directeur naar de strategische partners, waaronder VWS, NOC*NSF, squashcentra, ESF/WSF, andere sportbonden, sponsoren, media, etc.

 

Specifieke taken

  • Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen,
  • Voorbereiden en voorzitten 2 algemene ledenvergaderingen per jaar,
  • Representeren bestuur bij SBN-evenementen, zoals Nederlandse Kampioenschappen (3-4 keer/jaar)
  • Vertegenwoordigen SBN bij NOC*NSF (2-3 keer/jaar)
  • Vertegenwoordigen van SBN bij de relevante internationale sportorganisatie
  • Ontwikkelen en inzetten van het netwerk binnen en buiten de sportwereld om de squashsport te ondersteunen

 

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Zij kunnen zich richten tot het bestuur via Bestuur@squashbond.nl of het bondsbureau via directie@squashbond.nl. Voor nadere informatie over het bestuur en de functie kan ook gebeld worden met Harry Groen (voorzitter) op 06-22519073 en voor vragen over de procedure kan gebeld worden met Sven Wouters (directeur) op 06-19192171.