voetnoot

Vacature

FunctieBestuursprofiel portefeuillehouder Squashcentra, Breedtesport & Jeugd
BondSquash Bond Nederland

Squash Bond Nederland is een nieuwe weg in geslagen. De afgelopen jaren is gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Nu verschuift de focus naar de vernieuwing van de squashsport in Nederland en de organisatie ervan. In samenwerking met de gehele squashbranche wordt gezocht naar nieuwe proposities voor toegevoegde waarde, modellen voor de lidmaatschappen en inspelen op de behoefte van (top)sporters, squashclubs, sponsoren/leveranciers en de maatschappij. Voor de volgende stappen in deze transitie zijn ook vernieuwende krachten in het bestuur gewenst.

 

Werkveld

Het bondsbestuur van SBN is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van SBN. In dit kader stelt zij het jaarbeleid voor verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de Voorzitter, zijn dat Secretaris, Penningmeester, bestuurslid Topsport & Talentontwikkeling, bestuurslid Squashcentra, Breedtesport & Jeugd.

 

Specifiek profiel portefeuille houder breedtesport, squashcentra & Jeugd

Het bestuurslid met deze portefeuille is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van het beleid gericht op de belangen en wensen van squashcentra en -verenigingen, de samenwerking en het relatiebeheer van SBN met de squashcentra.
 • Het ontwikkelen van het beleid gericht op de breedtesport waarin als speerpunt de belangen en wensen van de squashrecreanten
 • De verdere ontwikkeling van plannen en diensten gericht op jeugd
 • Komende jaren ontwikkelt dit bestuurslid, samen met de directeur en nadrukkelijk met de centra, nieuwe producten en diensten voor de ontwikkeling van de breedtesport waarbij jeugd een belangrijk speerpunt vormt.
 • Ervaring met het verbinden van en samenwerken met commerciële organisaties en verenigingen met een doelstelling in de sport.
 • Ervaring op het gebied van productontwikkeling bij voorkeur in de sport.
 • Ervaring met relatiemanagement en het organiseren van netwerken.
 • Verbindend.
 • Zakelijk.

 

Specifieke taken

 • Overleg directie inzake breedtesport, squashcentra en jeugd.
 • Ondersteuning bij het opzetten van relatiebeheer en netwerken van squashcentra.
 • Faciliteren van product- en dienstontwikkeling in de breedtesport voor squashcentra en jeugd.
 • Verbinden van de breedtesport activiteiten met die van topsport en talentontwikkeling voor wat betreft de jeugd
 • Verantwoordelijk voor het deel van de begroting betreffende deze portefeuille (branchebijdragen, productontwikkeling, breedtesport).

 

 

Algemeen profiel bestuursleden SBN

Hoofdtaken:

 • Het bestuur behartigt de belangen van SBN in de meest brede zin des woords en representeert de SBN naar buiten toe;
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van de SBN-jaarplannen met daarin alle relevante aandachtsgebieden;
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen;
 • Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV voor de hierboven genoemde en door de bondsvergadering gedelegeerde taken.

 

Functioneren:

 • Het bestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens SBN, zowel intern als extern.
 • De bestuursleden krijgen aandachtsgebieden toebedeeld welke aansluiten bij de individuele competenties en ambities, waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is.
 • De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het ontwikkelen en toetsen van beleid en het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten
 • Bestuursleden houden te allen tijde rekening met het gestelde in de code “Goed Sportbestuur” die zij qua inhoud en visie onderschrijven. 

 

Taken:

 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen
 • Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens bestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het ondersteunen van de ontwikkeling van de gewenste beleidsmatige koers van SBN
 • Het toezien op het tot stand komen van beleidsplannen. De uitwerking hiervan wordt gedaan door het bondsbureau, ondersteund door ingestelde commissies op bepaalde thema’s
 • Het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan, jaarplannen (incl. begroting)
 • Het benoemen van leden in de door het bestuur ingestelde commissies
 • Het goedkeuren van de door het bureau en commissies aangeboden activiteitenplannen die zijn afgeleid van het meerjarenplan en de jaarplannen. 
 • Het geven van dwingende adviezen (opdracht of interventie) aan het bureau en/of commissies indien de uitvoering niet conform het inhoudelijke en financiële kader verloopt zoals dat (eerder) is bepaald.
 • Het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, eventueel voorbereid door het bureau en/of commissies.
 • Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden van SBN tijdens ALV’s .
 • Het verzorgen van de aansturing richting het bondsbureau, door het aanstellen van een directeur of hoofd bondsbureau.

 

 Functie-eisen bestuursleden algemeen

 • Teamspeler.
 • Affiniteit met de squashsport.
 • Stelt het algemeen belang van SBN  boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen SBN.
 • Open en eerlijke communicatie.
 • Het openstaan voor en het geven van feedback.
 • Bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan.
 • Visie en strategisch denkniveau, welke inspirerend wordt overgedragen.
 • Relevant netwerk voor de sport.
 • Relativeringsvermogen.
 • Besluitvaardig.
 • Gevoel voor intermenselijke verhoudingen.
 • Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht.
 • Kennis van het functioneren van sportbonden en affiniteit met het maatschappelijke belang van sport.

 

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Zij kunnen zich richten tot het bestuur via Bestuur@squashbond.nl of het bondsbureau via directie@squashbond.nl. Voor nadere informatie over het bestuur en de functie kan ook gebeld worden met Harry Groen (voorzitter) op 06-22519073 en voor vragen over de procedure kan gebeld worden met Sven Wouters (directeur) op 06-19192171.